1. Předmět úpravy. Vznik, změny a zánik smluvního vztahu.

1.1.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti společnosti BE-SMART TRADE s.r.o., se sídlem Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 03838846, DIČ CZ 03838846 (dále jen „Poskytovatel“) a jeho zákazníků při poskytování a čerpání služeb MUNDOPAY, jež jsou blíže popsány v článku 2 těchto VOP (dále jen „Platební služby“), ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku (dále jen „Zákon o platebním styku“). Pro vyloučení pochybností, tyto VOP upravují pouze práva a povinnosti Poskytovatele a zákazníků týkající se Platebních služeb a služeb s Platebními službami souvisejících. Zákazníkem se pro účely VOP rozumí fyzická nebo právnická osoba, která využívá platební služby Poskytovatele, tj. zejména používá elektronické peníze vydané Poskytovatelem. 

1.2.    Poskytovatel je oprávněným poskytovatelem Platebních služeb malého rozsahu ve smyslu § 36 a násl. zákona o platebním styku a je zapsán v registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu vedeném Českou národní bankou a dostupném na www.cnb.cz. Orgánem dohledu nad činností Poskytovatele v rozsahu poskytování Platebních služeb dle těchto VOP a zákona o platebním styku je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. 

1.3.    Okamžikem potvrzení souhlasu zákazníka s VOP, který projevuje zákazník nejpozději využitím Platebních služeb, dochází mezi zákazníkem a Poskytovatelem k uzavření smlouvy o vydání a používání elektronických peněz, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VOP (dále jen „Smlouva“). Smlouva se uzavírá vždy na dobu neurčitou. 

1.4.    Zákazník bere na vědomí, že ze strany Poskytovatele mohou být vyžadovány vybrané identifikační údaje zákazníka, přičemž do ověření vyžádaných identifikačních údajů mohou Platební služby omezeny. 

1.5.    Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto VOP podle pravidel a podmínek stanovených v tomto ustanovení. Zákazník s tímto oprávněním Poskytovatele souhlasí. Změní-li Poskytovatel VOP, je povinen o této změně vyrozumět s předstihem nejméně dvou měsíců zákazníka formou e-mailové zprávy, která bude přímo obsahovat nové VOP nebo odkaz na nové VOP, odkud si je bude moci zákazník vytisknout či uložit v elektronické podobě. Zákazník má právo Smlouvu přede dnem, kdy má změna VOP nabýt účinnosti, bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět. Pokud zákazník v uvedené lhůtě Smlouvu nevypoví, má se zato, že souhlasí s tím, aby se Smlouva řídila těmito novými VOP ode dne jejich účinnosti. VOP jsou vydány v elektronické podobě a jsou přístupné na webových stránkách www.mundopay.cz

1.6.    Poskytovatel je oprávněn Smlouvu kdykoliv vypovědět s tím, že smluvní vztah se ruší uplynutím výpovědní doby v délce 2 měsíců na základě výpovědi doručené zákazníkovi, pokud Poskytovatel nestanoví ve výpovědi pozdější okamžik zrušení smluvního vztahu. Právo zákazníka na zpětnou výměnu jím držených elektronických peněz je vždy zaručeno. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy se zákazníkem, jestliže zákazník poruší Smlouvu, resp. VOP, které jsou její nedílnou součástí. Zákazník je oprávněn vypovědět Smlouvu bez udání důvodu, pokud má vyrovnány všechny závazky vůči Poskytovateli. V případě, že je zákazník spotřebitelem (tj. fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), má právo odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodů a bez smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy za předpokladu, že nedošlo ke splnění Smlouvy. Odstoupení musí být učiněno v souladu s podmínkami pro vzájemnou komunikaci stran stanovenými v těchto VOP. Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, má povinnost Poskytovateli neprodleně splnit veškeré jeho do té doby vzniklé závazky.

2. Poskytování platebních služeb

2.1.    Platební služby poskytované Poskytovatelem ve smyslu zákona o platebním styku umožňují zákazníkům, aby prostřednictvím Platební služby MUNDOPAY - předplacené online platby, hradili třetím stranám, které jsou smluvním partnerem Poskytovatele, platbu za zboží a služby poskytované těmito smluvními partnery. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní vztahy týkající se koupě zboží nebo služeb vznikají přímo mezi zákazníkem a smluvním partnerem. 

2.2.    K užívání Platebních služeb dochází následujícím způsobem:
a.    Užívat Platební služby lze pouze prostřednictvím jedinečných kupónů, které zákazník zakoupí v prodejních místech Poskytovatele, jejichž seznam je umístěn a pravidelně aktualizován na webových stránkách Poskytovatele www.mundopay.cz. Kupón lze rovněž získat prostřednictvím aplikace umístěné na webových stránkách Poskytovatele www.mundopay.cz, kde zákazník kupón vygeneruje a uhradí za něj příslušnou částku. Následně fyzicky nebo do své e-mailové schránky obdrží kupón s vícemístným číselným kódem. (dále jen „Kupón“)
b.    Seznam zakoupených Kupónů s kódy je zákazníkovi k dispozici na účtu zákazníka na webových stránkách www.mundopay.cz. 
c.    Kupóny, resp. kódy uvedené na Kupónech, lze uplatnit pouze u smluvních partnerů Poskytovatele (prodejců) zadáním číselného kódu umístěného na kupónu do platební brány (aplikace) umístěné na webových stránkách konkrétního e-shopu, webových stránkách prodejce služby nebo přímo na v kamenné prodejně (dále jen „Platební transakce“). Při koncové platbě u obchodníka tak zákazník není nucen zadávat své osobní a platební údaje.
d.    Provedením Platební transakce dojde k šifrovanému přenosu dat a kontrole kódu s databází Poskytovatele, kde bude ověřena platnost číselného kódu a hodnota daného kupónu.
e.    Okamžikem zadání číselného kódu dle bodu c tohoto článku dává zákazník souhlas s provedením dané konkrétní Platební transakce, přičemž tímto rovněž dochází k přijetí platebního příkazu.

2.3.    Zákazník bere na vědomí, že kupón se po úspěšné platbě deaktivuje, a to i v případě, že na něm ještě zůstal finanční zůstatek. Je v zájmu zákazníka generovat kupóny na přesnou částku, kterou chtějí platit. Kupón nelze využít vícekrát. 

2.4.    Pro účely těchto VOP a pro účely poskytování a čerpání Platebních služeb jsou Kupóny platebním prostředkem ve smyslu zákona o platebním styku (dále jen „Platební prostředek“ nebo „Elektronické peníze“).

2.5.    Zákazník a/nebo jakákoli třetí osoba není oprávněna prodávat nebo nabývat Kupóny nebo kódy Kupónů Platební služby přes neautorizované internetové platformy nebo jakýmkoli způsobem s kódy z Kupónů nebo s Kupóny samotnými obchodovat. 

2.6.    Do okamžiku, než zákazník oznámí Poskytovateli ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Platebního prostředku, je každé použití Platebního prostředku a využití Platební služby resp. provedení Platební transakce považováno za řádně autorizované a tudíž zákazníkem schválené. Prokázání ztráty, odcizení, zneužití nebo neautorizovaného použití Platebního prostředku (Kupónu) je výlučnou odpovědností zákazníka.

3. Práva a povinnosti Poskytovatele 

3.1.    Poskytovatel je povinen zajistit dostupnost Platebních služeb v souladu s těmito VOP. 

3.2.    V souladu s úpravou zákona o platebním styku Poskytovatel po dobu 13 měsíců od využití Platební služby a provedení Platební transakce uchovává vnitřní záznamy umožňující zpětné vyhledání údajů o provedených transakcích. 

3.3.    V souladu s úpravou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je Poskytovatel oprávněn shromažďovat a uchovávat identifikační údaje zákazníků a vnitřní záznamy umožňující zpětné vyhledání údajů o provedených podezřelých transakcích po dobu až 10 let od ukončení smluvního vztahu. 

3.4.    Poskytovatel nese odpovědnost za neprovedení Platební transakce, na jejíž provedení má zákazník právo, nebo za chybné provedení Platební transakce, s výjimkou případů zapříčiněných technickým problémem, který je přímo nebo nepřímo mimo kontrolu Poskytovatele; 

3.5.    Poskytovatel nenese odpovědnost za neprovedení Platební transakce, jestliže zákazník porušil své povinnosti podle bodu 4.1 těchto VOP. 

3.6.    Na základě oznámení zákazníka podle bodu 2.6. těchto VOP a v souladu s požadavkem zákazníka zablokuje Poskytovatel Platební prostředek pro jakékoliv další užití pro Platební služby. 

3.7.    Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zboží a služby, které jsou hrazeny prostřednictvím Platebních služeb, zejm. nenese odpovědnost za jejich jakost, původ, dodání a veškeré s tím spojené záležitosti. Poskytovatel neodpovídá a neprovádí reklamace zboží a služeb ani nepřijímá a nezajišťuje řešení s tím souvisejících stížností. Poskytovatel dále neodpovídá za případný rozpor obsahu nabízeného zboží a služeb s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany průmyslových práv, zejména práv ochranných známek či jiných práv k nehmotným statkům, včetně práva autorského; dále pak s právními předpisy v oblasti trestního práva, včetně předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Pro vyloučení případných pochybností, za řádné poskytnutí zboží nebo služeb odpovídá zákazníkovi výlučně smluvní partner Poskytovatele, se kterým má zákazník uzavřený smluvní vztah. 

3.8.    Poskytovatel dále nijak neodpovídá za využití Platební služby v souvislosti s prodejem, předprodejem či dodávkou zboží, s nímž je obchodování příslušnými právními předpisy zakázáno, nebo jejichž obchodování je považováno za rizikové či obecně nebezpečné.

3.9.    V případě porušení pravidel dle těchto VOP, dále v případě podezření na nedovolené či protiprávní jednání a v případě, kdy je tak stanoveno právními předpisy či rozhodnutím nebo opatřením orgánů veřejné moci, má Poskytovatel právo pozastavit provádění plateb Elektronickými penězi a provádění zpětné výměny Elektronických peněz daného zákazníka. Poskytovatel je dále oprávněn provést částečnou nebo úplnou blokaci plateb zákazníka a jeho účtu. A i to bez vědomí či souhlasu zákazníka z následujících důvodů:
•    hrozí–li nebezpečí, že by bez blokace bylo zmařeno nebo podstatně ztíženo zajištění výnosu z trestné činnosti nebo prostředků určených k financování terorismu;
•    zajištění bezpečnosti majetku zákazníka, Poskytovatele a smluvních partnerů Poskytovatele, a to i ve fázi důvodného podezření́.

3.10.    Poskytovatel není v žádném případě odpovědný za ušlý zisk ani za jinou škodu zákazníka, která́ vznikne v souvislosti s užíváním Platebních služeb. Toto ustanovení se neuplatní v rozsahu, ve kterém v souladu s obecně závaznými právními předpisy nelze odpovědnost Poskytovatele smluvně vyloučit či omezit.

3.11.    V případě, že právní předpis ukládá Poskytovateli povinnost poskytnout určitou informaci na trvalém nosiči dat, Poskytovatel splní tuto povinnost tím, že tato informace bude trvale zveřejněna na webových stránkách www.mundopay.cz, nebo bude zaslána zákazníkovi elektronickou poštou na kontaktní e-mailovou adresu.

3.12.    Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv i bez udání důvodu vyzvat zákazníka k provedení identifikace či požadovat předložení dalších identifikačních údajů nebo dokladů, a to zejména v případech stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

4. Práva a povinnosti zákazníka

4.1.    Zákazník je povinen uchovávat kódy Kupónů v bezpečí a zajistit, aby informace umístěné na Kupónu nebyly žádným způsobem zpřístupněny třetím osobám. Poskytovatel neručí za škody vzniklé získáním a zneužitím kódů Kupónů služby, které byly poskytnuty zákazníkovi, třetí osobou.

4.2.    Zákazník je povinen užívat Platební službu v souladu s těmito VOP, jakož i platnými právními předpisy, zejména dodržovat všechny sjednané zásady k zajištění bezpečnosti užívání Platební služby, chránit před třetími osobami svůj Platební prostředek.

4.3.    V případě, že zákazník úmyslně, nebo z hrubé nedbalosti poruší některou z povinností podle bodu 4.1. a 4.2. nese veškerou odpovědnost za poskytnuté Platební služby a realizované Platební transakce a s nimi spojené případné finanční ztráty v plném rozsahu sám zákazník. Stejným způsobem odpovídá zákazník i v případě, že finanční ztrátu způsobil svým podvodným jednáním. 

4.4.    Zákazník je povinen informovat Poskytovatele písemně o jakékoliv chybě nebo jiné nesrovnalosti v poskytnuté Platební službě, neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí. 

4.5.    Zákazník může kdykoliv provést zpětnou výměnu Elektronických peněz, které jsou toho času v jeho držení, přičemž zpětnou výměnou se ve smyslu § 124a Zákona o platebním styku rozumí výměna Elektronických peněz za bankovky, mince nebo bezhotovostní peněžní prostředky ve výši odpovídající jmenovité hodnotě vyměňovaných Elektronických peněz, provedená Poskytovatelem na žádost zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že zpracování příkazu k provedení zpětné výměny Elektronických peněz zpravidla trvá 1 pracovní den, avšak ve výjimečných případech může trvat až 7 kalendářních dnů od zadání příkazu k provedení zpětné výměny Elektronických peněz. Zákazník bere na vědomí, že Elektronické peníze nejsou úročeny. Poskytovatel je oprávněn před provedením zpětné výměny vyžádat od zákazníka za účelem splnění legislativních požadavků poskytnutí dalších informací, přičemž do okamžiku obdržení těchto informací od zákazníka není Poskytovatel s realizací zpětné výměny v prodlení.

4.6.    Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že zpětná výměna Elektronických peněz podléhá poplatku za zpětnou výměnu, který činí 150,- Kč, a to tehdy, pokud zákazník požádá o zpětnou výměnu přede dnem zániku právního vztahu ze Smlouvy nebo více než 1 rok po tomto dni. Nárok Poskytovatele na úhradu poplatku za zpětnou výměnu může být započten proti nároku zákazníka na vydání prostředků v rámci zpětné výměny Elektronických peněz. V případě, že nárok Poskytovatele nebyl uspokojen započtením, je zákazník povinen poplatek za zpětnou výměnu uhradit Poskytovateli na základě výzvy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího doručení.

5. Závěrečná ustanovení 

5.1.    Názvy článků v těchto VOP jsou pouze informativní, nejsou vzhledem k obsahu příslušného článku vyčerpávající a nemají pro účely VOP právní závaznost.

5.2.    Pokud tyto VOP určitou situaci neřeší, pak se zákazník může obrátit na Zákaznický servis služby MUNDOPAY, jehož kontakty jsou uvedeny na www.mundopay.cz.

5.3.    Smlouva se uzavírá v jazykové verzi VOP, kterou si zákazník zvolil na webových stránkách Poskytovatele (www.mundopay.cz), přičemž zákazníkovi je vždy k dispozici též česká jazyková verze Smlouvy. V případě rozporu mezi českou jazykovou verzí Smlouvy a jinou jazykovou verzí Smlouvy má vždy přednost česká jazyková verze. Smlouva je Poskytovatelem po uzavření archivována. Zákazník má během trvání Smlouvy právo získat od Poskytovatele obsah Smlouvy a další informace dle § 81 až § 85 Zákona o platebním styku.

5.4.    Smlouva se řídí českým právním řádem (a to i v případě, že zákazník není státním občanem České republiky, s čímž takový zákazník přijetím těchto VOP vyslovuje souhlas), zejména Zákonem o platebním styku s přihlédnutím k právní úpravě o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v platném znění, a v odůvodněných případech též podle úpravy smlouvy o finančních službách ve smyslu ustanovení § 1841 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (pokud jde o spotřebitele), případně právními předpisy, které tato ustanovení v občanském zákoníku posléze nahradí. V případě rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a donucujícími ustanoveními právních předpisů mají přednost donucující ustanovení právních předpisů.

5.5.    Místem plnění podle této Smlouvy je sídlo Poskytovatele v České republice, smluvní vztah se řídí místem plnění, tedy tato Smlouva, jakož i veškeré spory z ní vzniklé, se budou řídit právním řádem České republiky. Služby podle této Smlouvy jsou poskytovány v České republice. Veškeré případné spory, jež mohou vyplynout z této Smlouvy, budou projednávány před příslušnými českými soudy či orgány. Smluvní strany si v tomto smyslu výslovně sjednávají výlučnou příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 5, případně Městského soudu v Praze podle věcné příslušnosti dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

5.6.    Zákazník dává Poskytovateli souhlas k tomu, aby Poskytovatel svá práva a povinnosti dle Smlouvy postoupil bez dalšího na jinou osobu, přičemž Poskytovatel je povinen o takovém převodu zákazníka neprodleně informovat. Zákazník není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu Poskytovatele postoupit svá práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu.

5.7.    Poskytovatel je ke dni vydání těchto Podmínek registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů v registru správců. Podrobnosti o registraci jsou zveřejněny na www.uoou.cz. Poskytovatel zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů bez a/nebo se souhlasem zákazníka. Zákazník poskytuje osobní údaje Poskytovateli dobrovolně, nicméně jejich poskytnutí může být podmínkou možnosti užívání Platebních služeb.

5.8.    Zákazník a Poskytovatel sjednávají, že oznámení a korespondenci související s touto Smlouvou si budou vzájemně zasílat elektronickou poštou na své kontaktní e-mailové adresy (kontaktní adresou Poskytovatele je info@mundopay.cz), přičemž obě strany tento způsob komunikace považují za vyhovující, spolehlivý a účelný. Pouze v případě, kdy donucující právní předpisy vyžadují doručení oznámení či jiné písemnosti poštou nebo jiným obdobným způsobem, budou zákazník a Poskytovatel mezi sebou komunikovat takovým způsobem.

5.9.    Zákazník uzavřením Smlouvy potvrzuje, že mu byly před uzavřením Smlouvy poskytnuty veškeré potřebné předsmluvní informace důležité pro jeho rozhodnutí uzavřít Smlouvu s Poskytovatelem, že se s těmito VOP s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy seznámil, že veškerý obsah těchto VOP považuje za určitý a srozumitelný, a že jsou mu jeho jednotlivá práva a povinnosti plynoucí ze smluvního vztahu s Poskytovatelem zcela zřejmá.

5.10.    Tyto VOP lze získat v elektronické formě na internetových stránkách www.mundopay.cz.

5.11.    Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2015.